Sääntelyviranomaiset Kiinasta Iraniin tarkastelevat yhä tarkemmin Bitcoin-louhijoiden sähkönkulutusta ja ympäristövaikutuksia. Tämä näyttää innoittaneen useita yrityksiä, jotka harkitsevat Bitcoin-ETF:n perustamista tämän trendin hyödyntämiseksi. One River on viimeisin yhtiö, joka on ilmoittautunut hiilineutraalille Bitcoin-pörssinoteeratulle rahastolle, joka käyttää hiilihyvityksiä kompensoimaan kaivostoimintaan liittyviä päästöjä.

Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (SEC) äskettäin tehdyn hakemuksen mukaan digitaalisen omaisuudenhoitoalan yritys One River on hakenut SEC:ltä hiilineutraalia Bitcoin-ETF:ää. Toukokuun 24. päivänä tehdyssä S-1-hakemuksessa ehdotetaan, että Bitcoinin hiilipäästöt kompensoidaan hankkimalla ja luovuttamalla hiilihyvityksiä.

Yhtiö ei pyri tarjoamaan suoraan altistumista Bitcoinille. Sen sijaan se aikoo olla yhteydessä kolmansiin osapuoliin, jotta omaisuuserää voidaan ostaa ja myydä osakemarkkinoilla myymällä ja lunastamalla osakkeita.

Moss Earth, uruguaylainen…

Kryptouutiset

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store