One River hakee hyväksyntää hiilineutraalille Bitcoin-ETF:lle

Vihreämpi Bitcoin-trendi?

One River paljasti pyrkimyksensä kompensoida BTC-ETF-tuotteensa hiilijalanjälkeä vain muutama päivä sen jälkeen, kun yksi kanadalainen Bitcoin (BTC) -pörssinoteerausrahastojen tarjoaja Ninepoint Participants LP ilmoitti asiasta.

--

--

Kryptouutiset.net

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store