Mikä on NFT?

Miten NFT toimii?

Mikä on lohkoketju?

Milloin NFT:stä tuli suosittu?

Mikä oli ensimmäinen NFT?

Esimerkkejä mihin NFT:tä voidaan käyttää

Johtopäätös

--

--

Kryptouutiset.net

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store