Japanilainen pelijätti Nexon sijoitti 100 miljoonaa dollaria Bitcoiniin

Bitcoin Treasuriesin mukaan 35 pörssiyhtiötä pitää tällä hetkellä Bitcoinia taseessaan.

--

--

Kryptouutiset.net

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store